Història

Els orígens de la associació

Es constitueix l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de l’Eixample, per fer front als problemes que es comencen a plantejar en el mateix i per defensar millor els seus interessos des de la col·lectivitat, procurant que es donin solucions als defectes que tota zona de nova creació, com la nostra, acostuma a tenir.

· El 21 de maig de 2001, s’aprova l’Acta Fundacional i els Estatuts.

· El 12 de juny de 2001, es duu a terme la petició de registre de l’AVV al departament de Justícia de la Generalitat.

· El 12 de juliol de 2001, es duu a terme una Assemblea General amb l’aprovació de l’Acta Fundacional i els Estatuts.

· El 20 de desembre de 2001, resolució d’inscripció de l’Associació al Registre.

Es constitueix l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de l’Eixample,

Èxits de l’entitat

Com a objectius pels quals aquesta AVV ha lluitat i que finalment s’han aconseguit, estan:

L’apantallament verd es va aconseguir gràcies a la AVV en la seva lluita per reduir l’impacte acústic produït pel trànsit, per l’ampliació de la Ronda Litoral i el nou accés a Sant Joan Despí. Les gestions dutes a terme amb l’Ajuntament i amb Foment van donar els seus fruits.

La construcció d’una llar d’infants per donar cabuda a tots els nens/es que previsiblement naixeran al nou barri de l’Eixample, amb moltes parelles joves. El 13 d’Octubre de 2004 es va col·locar la primera pedra a l’avui Plaça Sol Solet.

La il·luminació del parc del Mil·lenari i el seu tancament amb tanques de fusta.

El 27 d’Octubre de 2006 es va inaugurar el local de l’Associació de veïns i veïnes de l’Eixample, on actualment es reuneix la Junta Directiva de l’Associació i es rep a socis i al veïnat en general. Anteriorment les reunions de la Junta Directiva i les assemblees de socis es realitzaven al poliesportiu Salvador Gimeno, a la sala Punt de trobada.